Friday, September 30, 2005

روشنفكر فارس و مسئله ملي در ايران

حزب كمونيست فرانسه و روشنفكران چپ فرانسه با تاكيد بر ارتباطات و حمايتهاي خود از رهبران جنبشهاي آزادي بخش در مستعمرات فرانسه با افتخار مدعي بودند (و هستند) كه اگر دولت فرانسه به استعمار ملل ديگر اقدام كرده است، آنان (نيروهاي روشنفكري چپ) به نوبه خود به تربيت رهبران جنبشهاي آزادي بخش ملل مستعمره از زير يوغ اسارت فرانسه اقدام كرده اند.(همچون هوشي مين و بسياري ديگر
از اين زاويه است كه موضع و عملكرد روشنفكران فارس در قبال پروژه ناظر بر نابودي فرهنگهاي غيرفارس در 80 سال گذشته اهميت پيد ميكند به اين معني كه اگر سيستم سياسي حاكم قصد و برنامه عملي نابودي فرهنگهاي غير فارس ايران را داشته است، نقش روشنفكران فارس در قبال اين مسئله چه بوده است و مثلا به كداميك از آلترناتيوهاي زير نزديك بوده است:

اول: شناخت و افشاي فعال طرحها و برنامه هاي ناظر بر قتل عامهاي فرهنگي و فيزيكي از سوي حاكمان سياسي تهران
در اين زمينه به غيراز يك مورد، فردي از آحاد نسلهاي متعدد روشنفكران فارس از دوران رضاخان به اينسو، قدمي در راه شناخت و افشاي طرح نابودي ملل غير فارس ايران برنداشته است. تنها روشنفكر فارس كه جسورانه براي افشاي مباني نظري خرافات نژادپرستانه رسمي و مرسوم در ايران كمر همت بسته است، همانا خالق مجموعه آثار «تاملي در بنيان تاريخ ايران باستان» است. آقاي ناصر پورپيرار علاوه بر دقت و تيزبيني فوق العاده در كارهاي تحقيقي مزبور، سخن از مباحث و موضوعاتي گشوده اند كه قبل از ايشان كسي نشاني از از آنها نداده بود. به بيان ديگر ايشان سخن از مسائلي به ميان آورده اند كه احدي كلامي از آنها بر زبان نياورده بود. اما متاسفانه اين تنها مورد از اين نوع در 8 دهه از عمر شوينيسم فارس است.
دوم: اعتراف به وجود مسلم ترين مصاديق اعمال ستم ملي در ايران
افراد معدودي از روشنفكران ايران و بخش بزرگي از جريانات سياسي چپ سنتي، شناخته شده ترين موارد اعمال ستم ملي در ايران را معترف بوده اند و نسبت بدان معترض. ممنوعيت نشر كتب و مطبوعات به زبانهاي غير فارسي و عدم امكان تحصيل به زبان مادري، دو نمونه مهم در ميان اين مسائل بوده اند. مرحوم جلال آل احمد از اين موضع به سراغ مسئله ملي ميرود يا روشنفكر فارس مقيم نيويورك، مهرداد بروجردي يا حسين باقرزاده و تعدادي ديگر از روشفكران فارس هم از اين قبيل بوده اند. آنان بدون برخورد با كليت قضيه، بدون اينكه برخوردي ريشه اي و سيستماتيك با سيستم دولتي موسوم به شوينيسم فارس برآيند، از يك نوع موضع حقوق بشري بسيار آبكي به معدودي از عوارض اصلي و جانبي ستم ملي در ايران اعتراض ميكنند. در نگاه اين روشنفكران، بيگانه ستيزي، نژادپرستي، آريا پرستي، اسلام ستيزي، عرب ستيزي، ترك ستيزي، قتل عام معنوي، طرحهاي صرف فاشيستي براي ايجاد اردوگاههاي فارس سازي و... يا بي خبرند يا آنها را مهم نمي شمارند. حد اعتراض اين روشنفكران و جريانات سياسي در حد جمله زير است: «آخر چه اشكالي دارد كه يك بچه ترك در مدرسه تركي هم ياد بگيرد يا به تركي درس بخواند يا يك شاعر ترك آثار خود را به زبان مادري اش آزادانه منتشر كند؟» در اين نگاه محدود جايي براي طرح مسائلي چون نابودي تعمدي اقتصاد، آثار تاريخي، اسامي جفرافيايي، تاريخ ويژه ملل غير فارس و بطور كلي ابعاد واقعي پروژه «يك دولت، يك ملت با يك زبان واحد» وجود ندارد.
سوم: عدم شناخت از موجوديت پروژه هاي مزبور در عرصه طرح يا اجرا
تاجايي كه به ملت فارس مربوط است، ميتوان چنين احتمالي را پذيرفت. بويژه در كشوري چنين عقب مانده كه غم نان و سرپناه مسئله عمده اكثريت بزرگي از اهالي است، طبيعي است كه بخش بزرگي از ملت فارس نه تنها از اعمال شوينيسم فارس بعنوان يك پروژه دولتي بي خبر باشند بلكه از وجود افراد غيرفارس در ايران هم زياد اطلاع دقيقي نداشته باشند. با وجود اين اگر در حوزه اصلي بحث يعني عملكرد روشنفكران فارس بمانيم براحتي ميتوان حكم صادر كرد كه اگر كسي از ديدن جزئيات و اهداف پروژه نابودي ملل غيرفارس ايران عاجز است، بايد از چنان بي استعدادي در شناخت مسائل اجتماعي برخوردار باشد كه ديگر نتوانيم وي را در جرگه روشنفكر بحساب بياوريم.
چهارم: تظاهر به نا آگاهي در مورد طرحهاي مزبور
اكثريت بزرگي از روشنفكران فارس از اين موضع به معضل موسوم به مسئله ملي در ايران نزديك شده اند. اينان در تقابل ناخواسته خودشان با مسلم ترين نشانه ها و عوارض طرحهاي امحاي جمعي ملل غير فارس، اظهار جهل و تعجب ميكنند و با اينكار خود، گويي بخاطر سكوت خود از اعمال جاري در مسلخ ملتهاي غير فارس متعذر ميشوند.


پنجم: شركت فعال در بخش غير دولتي مركز لجستيكي – نظري نابودي ملل غير فارس
روشنفكران بسيار زيادي چون شاهرخ مسكوب، نادر نادرپور، اخوان ثالث، محمود دولت آبادي، محمد علي سپانلو، فرج سركوهي، علي مير فطروس و امثالهم مستقل از طرحهاي دولتي، پايه هاي نظري ديگرستيزي و نژادپرستي را قوام بخشيده و به تئوريهاي برتري جويانه دولتي شوونيسم فارس در ايران، ابعاد و موقعيت يك «پروژه مشترك دولت – اپوزيسيون» را ميدهند.
ششم:شركت در بخش دولتي مركز فوق
اكثر روشنفكران دست راستي ايران در اين جرگه اند. با سرنگوني رژيم سلطنتي
بخشي از اين قوم چون عنايت الله رضا، جواد شيخ الاسلامي، نصرالله پورجوادي، پرويز ورجاوند در متن و حاشيه بسيار پيوسته رژيم اسلامي جا خوش كردند تا رژيم جديد را مدام نسبت به عقوبت غفلت از نابودي ملل غير فارس هشدار دهند و در خفا به عنوان پروژه نويسهاي دائمي طرحهاي نژادپستانه آريايي انجام وظيفه كنند. بخش بزرگتر اين جماعت كه به خارج از كشور پرتاب شدند با موفقيت، همدلاني از ميان نيروهاي متلاشي شده چپ براي خود يافتند و به عنوان مثال افرادي از ميان بازماندگان رهبري حزب توده و جريانات مشكوكي چون حزب كمونيست بيژن حكمت را تخته قاپو به خود متصل كردند. با به بن بست رسيدن بنيادگرايي اسلامي در ايران و ايجاد تشتت در صفوف آنان افرادي چون برادران لاريجاني، باند رفسنجاني، مهاجراني و برخي چهره هاي رده پايين جريان دوم خردادي به اين مواضع نزديك شدند. طرفه آنكه اگرا ين موضع زماني نظر رسمي نظريه چي هاي دربار پهلوي بود، امروز طيف الواني از برخي نيروهاي حزب اللهي هاي حاكم تا پيروان فرقه بيژن حكمت را در بر مي گيرد.

روشن است كه رنگي بالاتر از سياهي موجود در رديف ششم براي «روشنفكر» نمي ماند و تنها سرنيزه بدستان و چكمه پوشان مهاجم به سرزمينهاي ملل غير فارس از اين مرحله فراتر ميروند.

Saturday, September 24, 2005

در اين چند روز اول

در اين چند روز اول اين وبلاگ دچار قحطي نظر بينندگان است. طبق نظر برخي از آشنايان فن وبلاگ نويسي علت مسئله بايد در ساده نبودن وارد كردن نظرات مراجعان در وبلاگ جست. البته اين حكايتخانه هم تازه است و ممكن است هنوز مخالفان و موافقان جدي چند مطلب وارد شده در آن موفق به كشف اين يكي دو نوشته كوتاه و بلند تركي و فارسي نشده باشند. باري اگر بينندگاني در اين موضوع نظري دارند، با وارد كردن آنها، مرا رهين منت خودشان خواهند ساخت. هله ليك ساغ اولون

Monday, September 19, 2005

اسلام تركي

اسلام اگر در اعتقاد به كتابي واحد از وحدت برخوردار است، از بسياري جهات ديگر همچون ديگر اديان بزرگ تنوعي چشمگير دارد. تفاوتهاي موجود ميان نوع اسلام مسلمانان اندونزي و مالزي با مسلمانان خاورميانه يا فرق اسلام بوسني با اسلام عربستان براي يك ناظر بيروني غير متخصص در موضوع هم قابل درك است. بديهي است كه اين تفاوتها حاصل مجموعه تلاشهاي هر جامعه اسلامي در عرصه ساخت و سازهاي مادي و فرهنگي در طول تاريخ نزديك و دور آنهاست.
اينك در تمامي جوامع اسلامي دنيا مسئله رابطه تعاملي اسلام و دموكراسي غربي موجب بحثهاي زيادي شده است. طرح ساده شده اي از نقطه نظرهاي مرسوم در بحثهاي جاري را ميتوان به شرح زير ارائه داد:
الف: اسلام با دموكراسي غربي در تضاد بنيادي است. اين نظر مشتركا از سوي اصولگرايان اسلامي و محافل اسلام ستيز افراطي (با توجيهات نژادي و ايدئولوژيك) مدافعه ميشود.
ب: اسلام براي همزيستي با دموكراسي غربي تفاوتي ماهوي با ديگر اديان بزرگ ندارد و مانع تعيين كننده بر سر راه جوامع اسلامي براي ساختن دمكراسي هاي پايدار، همانا عقب ماندگي علمي، صنعتي و اقتصادي جوامع اسلامي است و نه برعكس.
در بحبوحه اينگونه بحثها بود كه اسلامگرايان تركيه از طريق انتخابات آزاد به قدرت بلامنازع سياسي رسيدند. بسياري از ايدئولوگهاي جمهوري اسلامي، پيروزي اسلامگرايان تركيه را پيروزي خودشان و نتيجه گسترش امواج انقلاب اسلامي از ايران به همسايه غربي خواندند غافل از اينكه اسلام تركي يك نمونه عيني است درست در جهت ابطال فلسفه وجودي رژيم فقاهتي جمهوري اسلامي مبني بر سازش ناپذير بودن اسلام و موازين دموكراسي غربي.
پيش از اين كشورهايي چون جمهوري آذربايجان و جمهوريهاي ترك آسياي مركزي، مالزي، اندونزي و بوسني در ارائه نمونه هاي متساهلي از جوامع اسلامي موفق بوده اند اما نقش تركيه بعنوان كشوري كه بيش از هر كشور اسلامي ديگر مركز جهان اسلامي بوده است و به لحاظ واقع شدن در بين همجواري ايران، عراق و جهان عربي از پتانسيل تاثيرگذاري زيادي برخوردار است. من به اين بحث باز خواهم گشت. تا بعد


Sunday, September 18, 2005

سو كي سرگردان گزر باشيندا واردير بير هوا...

گنجه نين بؤيوك «نيظامي»سينين نين بو سؤزونده ياتان حيكمتي دويماماق چتين ديرسه، بوگون 35 ميليون لوق آذربايجان توركونون ياراتديغي اوكيانين عظمتي ني گؤرمك ايران حاكملرينين و ايران حاكميتينه قارشي دوران فارس «موخالفتي» اوچون خيلي چتين بير مسئله دير. آلتايلاري، ساولان، سهند ذيروه­لريله بيرلشديرن، 35 ميليون اوغوز ائولادينين هانسي بير «هوا»ايله دولانديغيني يقين كي بونلار هله باشا دوشمه ميشلر. بير گون قاراداغ ذيروه لرينده، صاباحيسي چئشمه باشي مچيدي و سونرا باقرخان مزاريندا «تجلي» ائدن تومروسون روحونون عظمتيني يقين كي گؤزونده تور اولانلار گؤره بيلمزلر. سيراغا گون ثقفه الاسلام، دونن شيخ خياباني، سونرا صولح سئور روحاني آيت الله شريعتمداري­نين گئديكلري شرفلي يولو، بو گون «عظيمي»الشأن روحاني ميز طي طريق ائدير. قان تؤكن روس ژئنرالي وئردنف، (ثقفه الاسلامين قاتيلي)، مخبر السطنه (شيخ خياباني نين قاتيلي) و سيد حسين موسوي (خلق مسلمان حركتي نين ايشتيراكچيلاريني اعدام ائدن «عامل») كيمي لرين مدعالري بوگون بيرداها تكرار اولور. بوگون آمما نه وئردنف، نه مخبرالسلطنه و نه سيد حسين موسوي نين آديني حؤرمتله ياد ائدن تاپيلير. سؤز يوخ كي حجت الاسلام عظيمي ني دوستاق ائدنلر ده هان وئردنف لر سيراسيندا يئر توتاجاقلار و اردبيلده ائرمني هيئتي ني قبول ائديب، چئشمه باشي مچيدي نين حؤرمتيني پوزانلاردان، تاريخده مثبت بير آد قالماياجاقدير.
كئچميش ايران شاهي نين «من پيام انقلاب شما را شنيدم» جومله­سيني ائشيدنلرين چوخو هله ياشاييرلار. گؤره سن حاضيركي ايران رهبرلري نين آذربايجان ميلتي نين طبيعي و انساني ايستكلريني باشا دوشمك ده داها بؤيوك بير استعدادا صاحيبي اولدوغونو گؤستره جكلر مي؟ ! بو 35 مليون لوق ميلتين باشيندا اولان آزادليق هواسيني گؤره سن، تهران حاكيملري گئج اولماميش دوياجاقلارمي؟!

Saturday, September 17, 2005

مقايسه اي برحق و ضروري

تمامي ملل تحت ستم ايران به غير از ايران در مكانهاي جغرافيايي ديگري هم زندگي ميكنند. آيا اين ملتها حق دارند كه حال و روز خود را از جهات گوناگون با خواهران وبرادران خود در خارج از مرزهاي ايران مقايسه كنند؟ جواب من به اين سوال مثبت است. چنين مقايسه اي لازم و ضروري هم هست. به عنوان مثال يك بررسي همه جانبه از موقعيت اعراب ساكن ايران (يعني همان ام القراي اسلام، دار الاسلام و غيره) با اعراب شهروند اسرائيل جالب خواهد بود. يا مقايسه اي بين تركان اسير روسيه در يك قرن ونيم گذشته با اوضاع تركان ايران نشان خواهد داد كه روسيه مسيحي و «ملحد» چه معامله اي با ملل اسير خود كرده است و از اين جهت سرنوشت ملل ترك اسير روسيه با تركاني كه در ايران پهلوي و اسلامي به رافت و عطوفت ايراني و اسلامي، «ايران پرستان» و «اسلام پناهان» گرفتار آمده اند چه مناسبتي دارد. تا بعد

اورمو حاديثه لري

بازار گونو آخشامي جمادي الثاني آيي‌نين 15، 1747 جي ميلادي تاريخله برابر 1160 ­جي قمري ايل قوچان شهرينين اطرافيندا يئرلشن فتح‌آباد کندينين مراد تپه آدلي بير هوندولوينده نادرشاه افشار قتله يئتيريلير. بو حادثه‌نين آذربايجان تاريخينه بؤيوکت?ثيري اولور. نادرشاهين واخت‌سيز اؤلومو، تاج وتخت وارثلري آراسيندا تشتت سالير. فتحعلي خان افشار اورمولو 1757 دن 1761­ه کيمي اورمودان بوتون آذربايجان و بؤيوک بير اطراف بؤلگه‌يه کي اصفهانين جنوبونا کيمي چاتيردي حاکميت ائدير. زندي‌لر حاکميت سئواسينا دوشرکن همين فتحعلي‌خان افشارلار قارشيلاشمالي اولورلار. اصفهانين طرفينده بير ساواشدا، فتحعلي‌خان زند قوشونونو دارماداغين ائدير و کريم خان زندين قارداشين اؤلدورور. نهايت 1761 ده کريم خان ارومويا هجوما کئچير. 9 آيليق محاصره‌دن سونرا، فتحعلي‌خان مغلوب اولور و 1762 ده کريم خان زند اورمودا اؤز سلطنتيني اعلان ائدير و 3 آي اورمودا سلطنت تختينه اوتراندان سونرا، شيرازا کؤچور. 17 ايل بو تاريخدن سونرا 1762 ده تبريز بير دهشتلي زلزله ده کون فيکون اولور. زلزله‌ نتيجه سينده انسان ايتگي سي 80 مين نفر اولور. 29 ايل زلزله ايليندن کئچير و 1786 دا آقامحمدخان قاجار زنديلرين موقتي حاکميتينه سون قوياندان سونرا، قاراباغين شوشا شهرينده قتله يئتيريلندن سونرا، اورمو افشارلاري بيرداها بوتون آذربايجانا حاکميت ائديرديلر.

ميلادي تاريخله 1798 ­ه کيمي دوام ائدن بو اقتدارين پايتختي اولان، اورمو آذربايجان خانليق‌لارينين مرکزي ايدي. بو خانليق‌لار داش‌قاپي دربندندن زنجان، خالخال و سنندجه کيمي بير اراضيني احاطه ائديرديلر. بو خانليقلارا لياقتله رهبرليگ ائدن محمد قولوخان افشار اورمولو ايدي. آذربايجان بو دؤورده جنوبدا زنديلر و شرقده قاجارلار طرفيندن هده‌لنيرديلر. 1798 ده محمدقولوخان افشار اورمولونون رهبرليگ ائتدي‌يي قوشونلاري مغلوب ائتميش فتحعلي شاه قاجار ارومو دارالاماره‌سينه داخيل اولاندان سونرا، آذربايجان بو غربي بؤلگه‌سينده اولان سياسي و حربي پتانسيل دارماداغين ائديلير.
محمد قولوخان افشار آقامحمدخانين قدرتيني برپا ائتمه‌يه جهد ائدن قاجارلارين قدرتي‌نين آرتماسيندا خوفلانير و اونولار موقابله اوچون بوتون آذربايجان خانلاريني اؤزقوشونلاريلا تبريزه بؤيوک قورولتايا دعوت ائدير و تبريزده 50 مين نفرليک قوشون حيصه‌لرينين باشيندا بوتون آذربايجان خانلاري ييغيليب بؤيوک آذربايجان دؤولتي‌نين ياراديلماسيني موذاکيره ائديرلر. تبريز حاکيمي حسينقلي خان گلن نوماينده‌لري قارشيلايير. نماينده هيئتت لرينين سياهيسي بئله دير؛
1­ سردار محمد قولوخان افشار اورومولو
2­ حسينقليخان دنبلي تبريزين خاني
3­ صادق خان شقاقي اردبيلين خاني
4­ جعفر قليخان دنبلي خوي و ديلمان خاني
5­ ابراهيم خليل خان قره باغين خاني
6­ احمد خان، ماراغانين خاني
7ابراهيم آغا موکري ساووجبالاغ خاني
8­ محمودخان افشار صايين قالانين خاني
9­ حسين خان باکونين خاني
10­ ­محمد خان ايرواني ايروان خاني
11­ جعفرخان شقاقي قاراداغ خاني
12­ مصطفي خان شيروان خاني
13­ افراسياب سلطان زرزا اوشنو خاني
14­ قرني آقا امير عشاير
14­ گورجستان والي سي آراگلي خان ين نوماينده سي
16­ جاوادخان گنجه اي گنجه نين خاني
17­ عبسقلي خان قانلي قلينج نخجوان نوماينده سي
18­ عطاخان سرابي سراب خاني

بو 18 نفر 3 حربي باشچي‌لا بيرليکده قورولتاي ايشتيراکچيلارينين رهبر هيئتيني تشکيل ائديرديلر. بو هيئتي اؤز آراسيندا بير 7 نفرليک رياست هيگتي سئچير. آدلاري ساييلان نماينده‌لر آراسيندا گرجوستان شاهي آراکلي‌نين نماينده سي نين حضورو، گورجوستان محمدقولوخان افشار اورمو قوشونلاري طرفيندن مغلوب اولماسي نين نتيجه سي ايدي. او تاريخده گورجوستان شاهي آذربايان تابع‌ليينده ايدي. قورولتايين اساس مقصدي آذربايجانين سوورنليگي‌ني آقامحمدخانين اؤلوموندن غضبلنميش قاجار قوشونو قارشيسيندا قوروماق ايدي. حادثه‌لرين گئديشاتي قورولتايين قرارلاريني موففقيتله حياتا کئچيرمک ايمکاني وئرمير. فتحعلي شاه قاجار دا کريم خان زند کيمي اورمودا آذربايجان افشار حاکميتيني قان ايچينده بوغدوقدان سونرا اؤز شاهيليغيني الده ائتميش اولور. 18 جي عصرين اخريندا دقيق دئسک 1798 ده فتحعلي شاه قاجار آذربايجان افشارلارينا قالب گلير. بو حادثه بوتون آذربايجانين اشتراک ائدي‌يي سون تاريخي حادثه دير چونکي بوندان سونرا، روسلارين جنوبا دوغرو اشغالچي سياستلري دوام ائدير و آذربايجانين شيمالي خانليقلاري بير­بيريني آردينجا روس ايمپرياسينا علاوه اولور. البته بو دؤرده نه اينکي آذربايجان ائله بوتون اسلام دونياسي باشدا عثمانلي ايمپرياسي اولماقلا مسيحي غربه بوتون جبهه‌لرده اوتوزوردولار. بو ماکروپلان دان. فتحعلي شاه آذربايجانين نادرشاهدان سونراکي 50 ايلليک استقلالينا سون قويور. قاجارلارين بو حادثه‌دن چيخارديقلاري نتيجه‌ني ظن ائتمک اولار: هم زندلر و هم قاجارلار اؤز تخت و تاجلاريني آذربايجاني مغلوب ائدندن سونرا اله کئچيرم،يشديلر. اوسته ليک قاجارلار اؤز لياقتلي سرکدرده لري يعني آقامحمدخاني قارباغدا آذربايجليلارين اليله اؤلدورولمه‌سيني اونابيلمزايديلر. البته نادرشاه افشار و شاه اسماعيل صفوي ده اؤز سلطنت‌لريني محض آذربايجاندا اعلان ائتميشديلر. آمما اونلار آذربايجانا اؤز قدرتلرينين داياغي کيمي باخيرديلار و صفوي پايتختي‌نين تبريزدن قزوين و سونرا اصفهانا کؤچورلمه‌سي کيمي يالنيز عثمانلي‌لارين زوري نين قورخوسوندان ايدي. باشقا بير فاکت دا بودور کي اگر زندلرين شيرزي پايتخت قرار وئرمه‌لري ائتنيک سبب‌لردن ايدي، تورک قاجارلارين تهراني پايتخت ائتمه‌لرينده آذربايجاندان قورخودقلاريني موهوم عامل کيمي رول اويناديغيني ظن ائتمک اولار. داها اهميت‌لي بو فاکت‌دير کي قاجارلار بيرينجي دفعه اولاراق پايتخت ده علاوه بير وليعهد نشين ده ياراتديلار و تبريز اولدو قاجارلارين دارالسلطنه‌سي. قاجارلارين آذربايجا موناسبتي گوسترير کي وليعهدين تبريزده استقراري يالنيز آذربايجاني نظارت آلتيندا ساخلاماق مقصدي الماسادا باشقا بير آذربايجان سئور مقصد داشيماميشدير. آذربايجانين فتحعلي‌شاها مغلوب اولدوغوندان سونراکي 120 ايليليک فاصله‌سينيده موهوم حاديثه‌لر باش وئردي. آقامحمد خان قاجارين هجومونو شوشاداهمان شاهين قتليله دايانديران آذربايجان، بيرداها حسين خان قوللار آغاسي و سايير قاجار سرکرده‌لريننين رهبرليک ائتدييي هجوملار اؤنونده تاب گتيره بيلمير. آذربايجاندان افشا دؤولتي ييخيلير و آذربايجان تاريخي منزلتي و سياسي موقعيتيني ايتيرير. بو ايللر ده، جنوبا دوغرو روس اکسپانسيونيسمي ايللرينه تصادوف ائديردي.

هر حالدا فتحعلي شاهين بؤيوک و مستقيل آذربايجاني فتح ائتدييندن دوز 120 ايل سونرا اورمو و غربي آذربايجاندا مسيحيت دوناسيسينين ائرمني‌لر، نستوريلر و کوردکرين واسيطه‌سيله يوزمينلر آذربايجانلي‌ني قتل عام ائده‌نده يوزلرله شرفلي و لياقتلي باش بيلن آذربايجانلي آراسيندا سياسي باجاريق و حربي استعداد و حتي ساده حربي سورساتين اولماديغي‌ني باشا دوشمک اوچون 1798­ده محمودقولوخان افشار اورمولو و اونونلا سون سياسي آمبيسيالارين آذربايجاندا مغلوبيتيني گؤرمک لازيمدير فتحعلي شاهين اورومو دارالاماره سيني فتح ائتدييندن جمعي 14 ايل سونرا، روس قوشونلاري آذربايجانين شيمالي خانليقلاريني اشغال ائتمه‌يه باشالييرلار، شوشانين، گنجه، شيروان و دربندين معنوي، پسيکولوژيک و مادي آرخار دورمالاريندان محروم قلان تبريز، اورمو و اردبيل ،شروطه اينقلابينا آعربايجانين بير حيصه‌سي کيمي يوخ ايرانين بير حيصه سي قاتيليرلار. آذربايجان مشروطه اينقيلابي ني رهبرليک ائتسه ده، بو اينقلابدا بير ميللت کيمي اتوزو و بو اوتوزماق سيمووليل اولاراق اينگليس سياستي و يفرم خان داشناکين اليله اتابک پارکيندا ستارخانا وورولان اؤلوم ياراسيلا تثبيت اولور. سؤز يوخ کي آذربايجان افشارلار حکومتي دارماداغين اولماسايدي، روسون شيمالي اشغال ائتمه‌سي بو راحاتليغا باشا گلمزدي و و بوتؤو بير آذربايجان حتي بوتون ايران اوچون اينقلابا قالخديغي حالدا اؤزو بوتون ايراني اوتماسايدي بئله، نه داشناک يئفريمين فيتنه‌لرينه اوياردي، نه ائرمني­آسوري­کورد جيناتلرينين ديلسيز­آغيزسيز قورباني اولاردي و نه سونرا شيخ محمد خياباني کيمي داهي بير سرکرده‌سيني ارشير ريپورترين امرين اجرا ئده‌ن مخبرالسلطنه‌يه تسليم ائد‌ردي.
بيز يالنيز حاديثه لرين داخلي ديالکتيکاسي و تاريخي حاديثه‌لرين آراسيندا علت معلول رابيطه‌سيني آراشديرارکرن بوگونوکو فارس شوونيسمي و ائرمني فاشيسمي‌نين اسيري اولماغيميزي باشا دوشه بيلريک. بيز تايخي يئني‌دن ياشايا بيمريک آمما تاريخي حاديثه لرين آناليزي و اونلارين بير­بيرلرينه و بيرليکده بيزيم بوگونوموز وصاباحيميزا قويدوغو و قويا بيلدي‌يي تاثيرلري گؤرمه‌لييک. دونيا قيلينج دونياسيندان ديپلوماسي دونياسينا کئچرکن، تورکلر ده دونيا مئيدانينندا اودوزماغا باشلاديلار. ائله بيل 21 جي عصرده يئني‌دن دونيانين ديپلوماسي و سياست مئيداني تورکلري ايمتاحانا چاغيرير.

بو مقدمه آشاغيدا شرح ائديلن حاديثه‌لرين اهميتيني باشا دوشمک اوچون موهوم ايدي. اصلينده آذربايجان معاصير تاريخي‌نين معاضر دؤورونو مشروطه اينقلابي يوخ ائله نادرشاهدان سونراکي دؤردن باشالاماق لازيمدي. چونکي مشروطه فصليندن تاريخه داخيل اولدوغوموز زامان، بوگونه کيمي تاثير دايره‌سينده ياشاديغيميز موهوم تايخي حاديثه‌لر داها اؤتوب کئچميش اولور. مشروطه اينقيلابي ايرانين معاصر تاريخي‌نين باشانيشي اولا بيلر آمما آذربايجان تاريخي اوچون مشروطه اينقيلابي بيزيم ضعيف‌له‌ديييميز بير زاماندا باش وئرديگي اوچون، بيزيم حاشيه‌يه سورولمه‌ييميزين سون دؤوري کيمي گؤورونمه‌لي دير.

ميرزا رحمت الله خان معتمدالوزاره (سونرا معتمدي) اؤزو اورمولو ايدي، ايرانين خاريجي ايشلر ناظيرليگي نين ارومو دا نوماينده سي، هابئله شيخ محمد خياباني نين رهبرليگ ائتديي «آذربايجان دوکرات فيرقه‌سي‌»نين ارومو بؤلومونون مسئلو ايدي. م هابئله سونرالار مسيحي و کورد سوي قيريملاريندان ضرر چکن قورباني‌لارين خسارتلريني معين لشديرمک اوچون يارانميش کميته ني رهبرليک ائديردي.
بو کيتاب اصلينده م ين گونده ليک قيدلري دير. بو اثر لوندون شهرينده ياشايان خانم شهرزاد ويژه، م ين قيز نوهسي نين اختياريندا ساخلانميش دير. خانم شهرزاد ويژه م ين قيزي خانم ربيعه معتمدي نين قيزي دير.

حاديثه لر 1917 جي ايلده روسيه ده چاريزمي دئويره فورال اينقلابي له باشلاييرلار. آمما مسئله لري کؤکو هله 1834 جي ايله قدر ايزله نه بيلر. همان ايلده اورمودا آمئريکانين پروتستان ديني نماينده ليگي يا ميسيونو قورولور. بو تاريخدن 5 ايل سونرا يعني 1839 دا فرانسانين لازاريستلر آدلي کاتوليک ميسيونو مئيدانا چيخير. بونو آردينجا اورومودا اينگيلتره کليساسي، آلمان لوتران کليساسي و نهايت روس ارتدوکس کليساسي اؤز ميسيونلوق هيئت لريني اورمودا يئرلشديريرلر. جان ژوزف‌ين آدلي آمئريکالي يازيچي‌نين 1961 ده يازديغي اثرده بو مسيونلوقلارين هدفي بؤلگه ده نستوري لر، ائرمني‌لر و کوردلرين آراسيندا فعاليت آپارماغ ايدي. (پانزده)

روسلار 1907 جي ايلده ارومويا باسقين ائدرکن مقصدلريني بئله آنالديرديلار: «...بوتون مسلمانلار مسيحي‌لره تحويل وئريله جکلر، ؤنالرين ماللاري مصادره و روسلارا قوشولانلارا تحويل وئريلهجکدير... روسلارا قوشولمايانلارين دا ماللاري مصادره اولوب اؤزلري روسيه‌يه سورگون اولاجاقلار...» (هفده)
بو آرادا آذربايجانين ژئوپليتيک اهميتي ده نظرده ساخلانيليردي. سپهبد محمد نخجوان «جنگ بين المللي، تاريخ نظامي، 1914­1918» آدلي اثرينده بو مسئله‌يه بئله ايشاره ائدير: «ايران شمالغرب حييصه سي‌نين بير طرفدن قافقازين جنوني بؤلگه لري و او بيري طرفدن عثمانلي نين شرقي حيصه‌لري آراسيندا بيرلشديريجي استراتژيک اهميتي، بيرداها موهوملشدي و روس عالي قوشون کاماندانليغي بؤلگه ده کي قوشونلاريني آذربايجان اوردوسو آديله چرنوبوزوون کاماندانليغي آلتيندا يئني‌دن تشکيلاتلاماق قرارينا گلدي» (هيجده)

بو ايللرده بؤلگه ده بير مسيحي دولت ياردماق غرب دؤولتلري‌نين گوندليگينده ايدي. بو کيتابا مقدمه يازان ايران دؤلتي نين آنتي تورک محفل‌لريني سؤزچولريندن اولان کاوه بيات مسيحي لرين عثمانلي دؤولتينه قارشي موحاريبه اعلان ائتديکلريندن تعجبيني بئله شرح ائدير: «بو آرادا 1915 جي ايلين ماي آييندان همان ايلين اوکتيابرينا قدر تماميله آيدين اولمايان سبب‌لر اوزريندن تورکلرين احتياطلي خطلرينه باخماياراق عثمانلي دؤولتينه قارشي موحاريبه‌يه داخيل اولماق قرارينا گلديلر» (بيست و يک) فارس شوونيسمي نين سؤزچوسو اولان کاوه بيات اوچون «تماميله آيدين اولمايان سبب‌لر» ائله اونو اؤزونون يازديغي اؤن سؤزون 5 صحيفه سونراسيندا فرانسالي بير قايناقدا فلورنس هللوت‌دان نقل اولورکي: «آسوري‌لره خوموختارليق و بير موستقيل دوولتين يارناماسينا دائر وئده وئرميشديلر» (بيست و شش)

بيلدييز کيمي بيرينجي دونيا ساواشيندا آلمان، آوستريا يا اطريش و عثمانلي بير جبهه‌ده و فرانسا، انينگيلتره، روسيه و آمئريکا قارشي جبهه‌ده دورموشدولار و بو سبب‌دن بو دؤلتلرين اورمو سوي قيريميندا ائرمنيلر و نستوريلر (سونراکي آسوريلر)له بير هارمونيک فعاليت آپارماقلاريني باشا دوشمک چتين دئيلدير.

حربي باخيمدان روسلارين اقتداري اورمو بؤلگه سينده بؤيوک ايدي. روسيه‌نين ايرانداکي قونسولو بازيل نيکيتين روس سياستي‌نين يئريديلمه‌سينه سياسي رهبرليگ ائديردي. بولشويکلر روسيه ده حاکيم اولارکن برست ليتوفسک سازييشي مئيدانا گلير و بونونلا اينگليسلر روس قوشونلارينين صعفيندن يارانميش بوشلوغو دولدوماق اوچون گورجو و ائرمني قوشونلاريني گوجلنديرمه‌يه و حتي اساسدان بئله قوشونلاري يارداماغا چاليشيرديلار.

عثمانلي‌ني راضي سينده ياشايان حکاري جيلوولاري آدلانان مسيحي آسوري طايفا عثمانلي قوشونلاري قاباغيندا مغلوبيته اوغرايارکن اورومويه کؤچورلر. بونلارين روحاني رهبرلري بنيامين مارشيمون آدلانيردي و همين جيلوولارين حربي کامانداني پطروس ايدي. روس قونسولو بازيل نيکيتين «مسيحي‌لره يارديم تشکيلاتي نين مرکزي کميته‌سي»نين اورمو شعبه‌سي نين مديري ايدي. 1917 جي ايلين سنتيابر آييندا ، روسيه قافقاز قشونلاري کاماندانليغيندان ژنرال لبدينسکي‌نين امرايله، روس قوشونلاري‌نين 7­جي اوردوسوندان قالميش قورتارمايان حربي سورساتلا، تاسک آدلي بير ژنرال، موتفيق دؤلتلرين مشترک «مسيحي قوشونو»نو يارادماغا تعيين اولور. موتفيق دؤلتلرين سايير نوماينده‌لري‌ده هره‌سي ايشين بير حيصه‌سينه نظارت ائديرلر. ماراخلي‌دير کي، آز زاماندا غربي دؤلتلرين گويا مسيحيت ديني‌ني يايماقدا اولان مسيونرليک هيئت‌لري تماميله آچيق­آشکار بو مسيحي قوشونونا قوشولورلار! مثل اوچون اورومدا موسيونر عائله‌سينده آنادان اولموش، آميريکانين پرسبايترين هيئت‌ينين رئيسي دکتر ويليام شد، مسيحي قووه لرين تشکيلاتماسي و اداره اولماسيندا بؤيوک رول اوينايير. همان پرسبايترين تشکيکلاتي اصلينده و ظاهيرده گويا ايران مسيحي‌لرينيه يئمک يارديمالري چاتديرماق اوچون فعاليت ائديردي. باشقا بير بو نووعدان اولان غربي خيريه تشکيلاتي L Ambulance Francaise آدلي فرانسالي بير اورقان‌ايدي. بو خيريه تشيکاتلاري 8 الي 9 مين نفرليک مسيحي قوشونو يارادماق ايستيرديلر. روس کلنل کوزمين، س فرانسالي آفيچسر و 30 باشقا حربي کاردرلا بو قوشونون باشيندا دوروردولار.

بو قووه‌لر و عموميتله مسيحي غرب دونياسي‌ايل اونلارين يئرلي موزدورلاري واسيطه‌سيله بؤلگه‌ده يارانان فاجعه‌لر ايکي دؤوره بؤلونمه‌ليديرلر:

1­ 1­جي دؤرده بؤلگه ده تورکلرين تمايله قتل عام اولوب بؤلگه‌ني ائتنيک تريبي‌ني ده‌ييشديرمک و بونو اساسيندا قافقازلا عثمانلي آراسيندا بير مسيحي ديوار اوجالتماق. بو دؤورده تورکلره هجوم اولونور، ائولر غارت اونوب يانديدريلير، آرواد اوقاغادا رحم اولمور و حتي اهالي‌نين شهرلري ترک ائتمه‌سين ايجازه وئريلمير. يعني هدف نه ساده غارت دير و نه موقتي نيظامي. م ين يازيلاريندا اينجه ليکه ثبت اولموش قتل عاملارين شيوهسي گؤستريرکي، تورک اهاليني بيرباشا محو ائتمک و اونلار نه زامانسا بؤلگه‌يه قاييتماق ادعالارينا ايمکان يارادماماقدير. بو ايشده اوزامانکي دونيادا اهالينين معنوي و دونيوي رهرلري اولان شيعه روحانيلر و بؤلگه‌نين وارلي‌لارينا خصوصي ديوان توتولور. اگر عادي تورک اهاليسي هجوملاردا ائولرينده اؤلدورلورلر، روحاني لر و وارلي‌لار، مسيحي قووه‌لر رهبر اورقانلاري طرفيندن رسما آختاريليب، جلب اولوب و خصوصي قدارليقلا هالاک اولورلار. هدف بودورکي نه بير تورک قالسين، نه بير تورک ائوي و نه بير شيعه روحاني يا باش بيلن تورک رهبري. بو دورده (قاجارلارين محمودقولو خانين محتشم قوشونو و سايير اورمو افشالاريني خلع سيلاح ائديب دارماداغين ائتديکريندن سونرا بوتون باشقا دؤرلرده اولدوغو کيمي) تورکلرين سيلاحلاري‌دا يوخدور محموقولو خان افشار اورومولو کيمي بؤيوک آذربايجان حاکميتي‌ني يارادماق آميبيسياسي اولان سياسي دوشونجه‌لي رهبرلرده. حتي بو کيتابين مؤلفي اولان م قاجار دولتيني خاريجي ايشلر ناطيرليگي نين نوماينده سي و هابئله شيخ محمد خياباني نين رهبرليگ ائتدي‌يي سياسي پارتيانين نماينده سي کيمي، بوتون درايتي و يوکسک شخسييت صاحيبي اولدوغونا باخمياراق اؤز يازيلاريندا يوکسک سياسي بير شعورون تظاهري گؤرونمور.

بوردا آسوري­ائرمني قوه‌لريني ياراتديقلاري حادثه‌لردن دوزگون و جانلي بير آنلاييش وئرمک اوچون، م ين 585 صحيفه‌ده چاپ اولموش گونده‌ليک شکيلده قلمه آلديغي موهمو تاريخي قايناغين‌دان بير سيرا سطيرلري نقل ائيره‌م:


ارومينه در محاربه عالم سوز
از مقدمه نصارا تا بلواي اسمعيل آقا
1300­1298 شمسي
رحمت الله خان معتمدالوزاره
نشر شيرازه، تابستان 1379، تهران
585 صفحه

جمادي الاول 1336 الي جمادي الاول 1340
فوريه 1918 الي فوريه 1922

­21 فورال 1918
جوماخشامي بارون آرداشز ائرمني داشناقسيون کميته‌سيندن باشقا نئچه نفرلره مجلسه گلديلر. بارون آرداشز روسجا اطرافلي بير نيطق ائتد، ترجمه‌ ائدن روس قوسولو دئدي کي آرداشز دئير: ارمني دن آليمنيش هرنه‌يي قايتارماسالار، مسيحي‌لري شهردن چيخاريب، شهري خاراب ائده‌جييک.

(شهرده‌ن بومب سسي گليردي)
­قونسولا دئديم: معلوم‌دور کي بو توپ و بومبلاري مسيحي‌لر آتيرلار، چونکي مسلمانلارين توپو و بومبو يوخدور
­گئجه دن ايکي ساعات کئچميشه کيمي اوزاقلاردان توپ سسي گليردي.... ائولري غارت ائديب، پيس عمل‌لره مرتکب اولوب و قادينلارين عصمت‌لريني توخونوبلار.(8)

­ جيلوولار و باشقالاري نئچه کوچه‌يه هجوم ائديب، ائولره داخيل اولوب، شنيع عمل‌لر و قبيح ايشلر گوروردولر. .. يازيق اهالينين مال دارايتلريني غارت ائديب، 500 ائوه اود وروب، کيشي، قادين قيز و اوغلان اوشاقلاريني قتله يئتيريب، کيمسه‌يه رحم ائتمه‌ديلر...بو قدر قساوت‌ين علتي معلوم دئيل... بو گئجه‌نين فاجعه‌لري دونيا دوردوقجا عالمين تاريخينده لکه کيمي اولاجاقدير...

الجه قراراولور سردارين ائوينده دانيشيق اولسون سونرا خبر وئريرلر اجلاس آمئريکانين قونسوللوغوندا اولاجاقدير. گئتديک اورا، روس ژنرالي اولتيماتومون متني ني اوخودو و ائرمني بارون مناسکان ترجمه ائتدي:

مقدمه‌دن سونرا گلير:
اول، بارون اتپانيانس‌ين امريله 16 نفردن عيبارت بير مجلس تئزليکله قورولسون.
ايکينجي: شهرده حربي حکومت اولسون و پليسين رئيسين سئچيلميش عضولر (يوخاريداي بند ده) سئچسينلر
اوچونوجو: مسلمانلارين ايختياريندا اولان سيلاحلاري 48 ساعات عرضينده قورولموش مجلسي تحويل ائتسينلر کي ايران ملتي‌نين مالي اولاجاقدير.
....
امضا ژنرال پالتايف، پالکونيک کوزمين، ليوتنانت کاسفل (24)

(بئله ليکله اول سيلاحلاري آليرلار)
ايگيرمي آلتي (26) فورال 1918

­آمئريکانين قوسوللوغوندا ، خواهش ائتديم هئچ اولماسا، آمان وئرسينلر، اهالينين جان قورتارانلاري اؤز اؤلنلريني حالينا راحاتليقلا آغلاسينلار يا دا بير دفعه‌ليک قتل عام حؤکمي وئرسينلر کي اهالي بؤيله ذيلت‌دن و اسارت‌دن آزاد اولسونلار و هر ديقه اؤلومو گؤزله مه‌سينلر.
­بو آرادا هجوما کئچميش کوردلرده يازيق اهالي‌ اوچون بير غفيل بلا اولموشدولار، (ائرمني آسوي قتلا عاملاريندان) يئرده قالانلاري دا اونلار غارت ائديب و حتي داملاري، قاپيلاي و آقوشقالاري سؤکوب آپاريرديلار.(25)
(سلماس دا اساعيل سيميتقو آسوري‌لرين رهبري مارشيمونو اؤلدورور، ماجرا......)

­مسيحي‌‌لرين يانيندا يشله‌ين نئچه مسلمانا ائو ييه‌سينين آروادلاري دئيبلر کي قالماييب، گئتسينلر کي، بو آزشام ايش باشقا جور اولاجاقدير..

قيامت احوالاتي

­ قاپي پنجره و بلور قابلارين سينديريلماسيندان قالخان سسلر ائشيديليردي. تعجب‌لي دير کي بوللور قابلار، قاب­قاجاقي آپارميرلار. هر ائوده بو قبيل‌دن اللرينه کئچن هر بير شئي سينديريرديلار. ... داملاردا قادين، کيشي و اوشاقلار، بعضي قادينلاردا باشي آچيق او طرف بو طرفه قاچيرديلار. هر ائودن تفنگ سسي و اوشاقلارين ناله‌‌سي اوجاليميشدي. سبحان الله قيامت اوضاعسي مشاهده اولوردو... قادينلار چاتديقلاري هر حيطه 3­4 آرشين ليک اوجاليقدان آتيرديلار، ال اياقلاري سينيقکان قاچماغا باشلاييرديلار...(44­43)

­ غارت اولماميش بير ائو قالماييبدير...ولاتين محتر،م علمالاريندان نئچه‌سي قتله يئتيريليبلر او جومله‌دن آخوند ملا علي قلي کي اورمونون بيرينجي مجتهدي و 90 ياشلي ايدي، ايکي اوغلو، بير گليني، ثقفه‌الاسلام و صدرالعلما و رئيس السادات، آقا ميرزا ابراهيم مجتهد، آقا ميرزا صادق پيشنماز، حاجي ملا اسمعيل کي اوغلونون دا باشيني کسيب لر. بيرده محترم سيدلر و مترم روضه‌خوانلاردان قتله تئتيريرلديلر.... بوتون اورمودا قطعيتله غارت اولماميش يوز عئله قالماييبدير
­ مجلسدن نظميه اداره‌سينه يازيب، اؤلنلرين دوزگون آدلار سياهيسيني ايسته‌نيلدي... مسيحي‌لر مانع اولموشدولار

­پالکونيک کوزمين حکم ائديب کي اجلال الملک اونون ائوين آپاريم (53)

­ حسيات سيزليق، کسالت و تنبل‌ليگ، و اتفاق و اتحادين اولماماسي‌نين نتيجه سي بودور... نئثه قديم و گوجلو بير ملت فلاکت زنجيرينه اسير اولور... آلله بيزيم حيسسلريميزه قووت وئرسين بنات النفس‌يميزي ثرياوار جمع ائتسين که ابدي اؤلومدن نجات تاپاق (55)

ايگيرمي بير (21) مارت 1918
نئچه پارچا کندي بير نئچه نفر مستثنا الماقلا قتله يئتريبلر...صداقلو کندينده يالنيز بير چوبان قاليبدير، چونقارالودان 450 نفر و بزرگ آباددان 130 نفر اؤئدوروبلر...

­ امسيحي لرين شرطلري
­بو شرطلري ضمانتي کيمي ايستيرلر کي اهالي‌نين باش بيلنلريندن 100 نفري اونلار گيروو وئره ک(60)
­ مسلمانلار طرفيندن ايسته‌نيلن تبريزدن بير هيئتين گلمه‌سيني رد ائتديلر، دئديلر بو هيئت گره‌ک خاريجي مامورلارلا بيرليکده اولسون.
­ آسوري‌لرين صاحب منصبلري و قوشون حيصه‌لري جناب پالکونيک کوزمين‌ين اطاعتينده‌ديرلر
­بير ولايتين 200 مين نفرليک اهاليسينين موروثي و اکتسابي وار­دوولتينين فارت ائديبلر (64)
­ هر گون چوخلاري مختلف مرضلردن اؤلورلر، گونده يوز نفره قدر ده آجليقدان اؤلورلر (67)

4 آپريل 1918
مجلسدن ويخ قوسولخانالارا، پالکونيک کوزمينه، ائرمني لر کوميته‌سينه و ساير مربوط دايره‌لره يازيب ايسته ميشيک کي هئچ اولماسا، قالان بير آز انسانلارا اجازه وئرسينلر، يالنيز اهل عياللاريني گؤتوروب، بير طرفه ئئتسينلر، شهر، وار دؤولتلريني و الاک‌لاريني اونلارا (جينايتکارلارا) وئسينلر.. (70)

­ مسيحي نماينده‌لري ...ايسيرديلر بؤيله آوره‌ک داغلايان و جان آغريدان حادثه‌لري اؤرت باسدير ائتسينلر و قويماسينلار کيمسه خبردار اولسون.
­ 70 نفرين ايمضالاديغي بير عريضه ده‌ن:
­سوت امر طيفيل‌لر و چاره سيز قادينلارين ديليندن ريجا ائديريک ائله ائدين کي هئچ اولماسا اورمو سلماس و ساير يولللاري آچسينلار کي بيز يازيقلار عئله و اوشاقلاريميزين اللريني توتوب بو ولايتي ترک ائده‌ک...

14 آپريل 1918
­بوگون کربلايي اسالله تاجر تهرانچي کي اصلاح مجلسي‌نين عضوو ايد، مجلسه گلنده ايروان آوري‌لري توتوب ائرمني‌لر کوميته‌سينه آپاريبلار.
­ تانينميش حاجي آقا ٍعطاري که والي بير شخص‌ايدي اؤلدوروبلر.
بوگون يئددي دئيرمان کندينده حاجي آخوند آدلي روضه‌خواني اؤلدوروبلر.... بوگون انگنه، باشاالامباشلو کنلريني کي بوگونه کيمي بير نيجات تاپانلاريني قاليردي، غارت ائديب اهاليني چوخونو اؤلدوروبلر
18 آپريل 1918
­ قونسولخانلارا خيطابا 69 نفرين امضالاديغي بير مکتوبدان:
..قتل عام اولدوق، تالانديق، ائولريميز يانديريلدي، روحاني رئيس‌لر و يئرلي آغ ساققال‌لار گوناهسيز قتله يئتيريلديلر، بيز بدبخت‌لرده آز ساييدا ديري قالانلار عموميتلا ائوده قاليب و بير يئره چيخماغا ايختياريميز يوخدو...انساليق آدينا ...هئچ الماسا ولايتين بير گوشه‌سين بيزه وئرين که اهالي چؤلون اود علفيله قارينلارين دويدورسونلار يا آرخايين‌ليق وئرسينلر که اهل عياليميزين اليندن ياپيشيب سايير ولايتلره مهاجرت ائده‌ک، بو دؤزولمنوز حادثه‌لردن کي اونلارا دؤزمک بشر اوچون مومکون دئيل قورتاريب ، آسوده‌ليکله ديلنمه‌يه مشغول اولاق...(87)

دوشنبه 22 آپريل 1918
تبريزده گلن هئت له برابر مسيحي‌لرله موذاکيره ائتمک اوچون مسلمانلار بير 6 نفرليک هيئت سئچديلر کي من ده اونلارين ايچينده ايديم

­23 آپريل
­مسيحيلر بؤيله جمعيتين شهردن گئتمه‌سيله مخالف‌ديرلر. بونا گؤره ساثحيلده‌کي گودوکچولره خبر وئرميشديلر کي،بوتون اجازه نامه‌لري باطيل ائتسينلر...مسلمانلاردا فايتون و آت قالماميشدي (96)

14 ماي 1918
(عثمانلي لار سرحدلره ياخينلاشاندا مجلس قرار وئرير کي اونلارا بير مکتوب يازيب اونلار اوزاقلاشديرسينلار صديقالممالک و م مکتوبو وئرمه‌يه سئچيليرلر)
­ ايکي ساعات (عثمانلي کوانداني‌نين) چادرينداييديق، نهايت درجه مهربانليق و انسانيت‌له قوناق‌دارليق ائتدي..
قوماندان دئدي: من حرب مامورويام، منه امر اولوبدورکي اورمو آليب، اوردا يانميش سيلاحلي دسته‌لري لغو ائديب، عثمانلي دؤؤلتي قارشيسيندا سلاح ايشلتمک ايسته‌ينلري تنبيه ائديب هر کنددن کي توپ و تفنگ اودو قالخسا، يانديريب داغيديم. من شخصا داغيتاق و آدام اؤلدورمکله راضي دئيلم و امکان قدر ايستيرم قان تؤکمه‌دن اؤز بورجومو يئرينه يئتيره‌م. (111)
­شهردن شيطان کندينه کيمي 7 آغاج يولدا ...بير مسلمان گؤزه ده‌يمه‌دي.. باراندوز چايي‌نين اطرافيندا... نئچه عاجز قادين و ايکي­اوچ سينيق سالخاق کيشي گؤردوک، دئديکلرينه گؤره 40 گون داغلاردا قاچاق ياشاميشديلار و عثمانلي‌ قوو‌ه‌لريني اورا گلديييندن سونرا داغدان يئنميشديلر.
­عثمانلي‌لار اکينچي‌ليک محصوللاريني قورماغا چاليشيرديلار و قوماندان بو حاقدا خصوصي تؤوصيه ائتميشدي کي سيلاحلي قووآلر محصولو ضاي ائتمه‌سينلر. (117)
­تپه ترکمان کنددينده س طيفيل کي ايکي اوغلان و بير قيزيديلار، هره‌سي 7­8 ياشيندا، بوغدا زميسينده اوت يئيرديلر... اوقدر آريغ‌ايديلار کي سسلري چيخميردي...
20 ماي 1918
شمشه فرهاد وزيرآبادي آدلي بي مسيحي عظيم السلطنه سرداري اؤلدوروبدور (120)
­ مرحوم ءويدالاسلامين ائوينه گئديب اونون قالانلارينا باش ساغليقي وئرديک..مرحومين کيچيک اوغلونون وضعي که جماعت آراسيندا قتله يئتيريلميش آتاسيني آختاريردي سون درجه اوره‌ک ينديران ايدي (123)
23 ماي
مجلس اصلاح او جمله دن تبريزه يوللاماغا بير گزارش يازير اوردا گلير:
­اؤتن ايل روسيه قازئترلينين بيرينده بير شخص بير مقاله يازيب و نضارا ملتينه مخصوص بير ملي حکومتين يارنماسين ايسته ميشدي، بيز نصارا ملتي‌نين نماينده سي کيمي بو جمله‌ني تکذيب ائديريک (126)

عسگر آباد فاجعه سي
بو کيتابدا دئيدي‌يي کيمي نجات تاپانلارين بير سيراسي قاچيب عسگر آباد کندينه سيغيلميشديلار. (131)
­25 مايدا بير سيرا سيلاحلي او جمله دن آقا پطروس (آسوري‌لرين حربي قومانداني) (آروادي) ملک خوشابه ايله عسکر آبادا يولا دوشور اميرخان ارمني ده اورا گئتميشدي (133 و 131)
­ داغلارين باشيني آلميش مسيحي لر گولله آتماغا باشلاديلار،...،من قالانين باشينا چيخيب بايراقلا نه قدر علامت وئرديم بير فايد ائتمه دي، 2 گولله ده منه قارشي آرتديلار...200 نفره ياخين اوشاق و قادينلارلا دروازه‌دن چيخيب آقا پطروسون يانينا گلديک و او دا ونلار آدام قوشدو کي شهره يا قونشو کندلره گئتسينلر. کوچه ده گلنده بيردن دداغدان تفنگ سسي گلدي دو قادين و بير اوشاغا گولله توخوندو کي بيري درحال کپچيندي و بيري يارالاندي قادينلار قاچيب قاييتديلار. من ده آقا پطروسون يانينا قاييديب ماجراني آنلاتديم. ... (134)

2 يون 1918 ده 200 نفره ياخين کيشي، قادين و طيفيل اوشاقلار مچيدده جمع اولوبلار يا اورا سيغيليبلار، بونلار اورا داخيل اولوب هاميني اوردا قتله يئتيريبلر(138)
20 ايول 1918
منيم عسگرآباددين ديري قالانلاريندان آپارديغيم آراشديرمايا گؤره او کنده هجوم و غارت زاماني اهالينين 2000 نفري اؤلدورولموشدورلر.


30ماي صضرت مستطاب شريعتمدار حاجي ميرزا فضل‌الله آقا مجتهدين ائوينه گئديب، معظم‌الله‌ توهين ائديب، کتک ووروب ائويندن بير سيرا شئيلر آپاريبلار.

­ائرمني بير فدايي مشهدي بخشعلي آدلي بير تاجرين ائوينه گئديب اوندان 25 توم پول ايسته‌ييبدير...نظميه اداره‌سي ائرمني‌يه اخطار وئيب آمما او ائرمني فدايي مشهدي بخشعليني توتوب آپاريب نظميه‌ده روولورله اؤلدوروبدور (136)
­ حاجي حسين آدلي دوگوچونو نئچه ائرمني فدايي‌سي توتوب خيلاص الماسي اوچون 300 تومن ايسترلر. (139)
­حاجي رفيع آدلي بيرسينين 2000 تومن ليک قيزيک و جواهرلرين آپاريبلار (140)
24
يون 1918
بوگون هر کيمين کي ائوينده تلفون وارايدي، مسيحي لر آدام يوللايب، تلفونلاري آليبلار.. بير نفر مسيحي ده يوللاديلار کي تلفن مرکزينه نظارت ائتسين، اصلينده تلفن مرکزين مصادره ائديبلر. (147)
­ائرمني لر مجلسه گلمه‌ميش نئچه محترم شخصي ائولريندن زورلا چيخاريب، توقيف ائدبلر (158)
­ائمني لر کوچه ده نئچه مسلمان قادين‌ين چادرلالاريني باشلاريندان گوتوربولر (159)
­ياشلي و محترم بير سيد اولانآقا مير محمد پيشنمازي اؤلدوروبلر. (159)
­توحپراق قلعه و ايکي اوچ باشقا کندده100 نفره ياخين مسلماني اؤلدوروبلر. (160)
16 يول 1918
بوگون سلماس دان گلميش مسيحي‌لر عجيبه بير غارت يولا ساليبلار...داملاردا مسلمان قادينلار اوطرف­بو طرفه قاچيرلار.

­نهايت کي دکتر شط ده مسلمانلارين مظلوملوغونو باشا دوشدو 162)
­افسوس کي 100 مين نفر گناهسيز آدامين قاني طوکولندن سونرا بونو باشا دوشوبدور(163)
­ا
ئرمني رئيس‌لريندن آندانيق آدلي بيريسي 5 مين نفر سيلاحلي ائرمني‌له جلفا دان کئچيب، خويا هجوم ائديب ... ايندي عثمانلي‌لارلا شدتلي محاربه آپاريرلار.(164)
­ مسيحي‌لر اکين محصوللاريني اؤز حيوانلارينا اوتارماقلا تلف ائديرل بو طرفدن ده محصول صاحيب‌لري هرگون يوز­يوز و ايکييوز­ايکي يوز آجيندان جان وئريب اؤلورلر و مئيدلري نئچه گون دفن اولمادان ائولرينده قالير (168)
­وان بؤلگه‌سيندن گلن مهاجر ائرمني‌لر باراندوز چايي نين آشاغي ‌سيندا يئرلشن کندلره گئديبلر، اونلار اوچون 9 پارچا کند نظرده آلينيب. (173) اصيل اهالي؟
16 ايول

شوالين 7 سي (16 ايول 1918) شهرين دروازه‌لرينه آدام قويوب و مانع اولورلار کي کيمسه محله‌لرده بوغدا ساتماغا حقي يوخدور. هرکس بوغدا گتيرسه گره‌ک آپارسين آمئريکانين ويس قونسولخاناسينا تحويل وئريب، پولونو آلسين. بو منوال ايله بوغدانين ساتيشينا مانع اولوب و مسلمان اهالين‌نين هلاکتينه باعث اولدولار (176)

­بوگون نئچه مسيحي مرحوم بيگربيگي‌نين حمامينا که زنانه ايميش (قادينلار اوچون) داخيل اولوبلار. او زامان اوردا بير عيده شهرين اشراف طبقه‌سيندن اولان خانيم‌لار سايير طبقه‌لره منسوب اولان قادينلارلار اوردا حمام ائديرميشلر. مسلم دير که کيشينين قادين حامامينا داخيل اولماسي اودا محترمه قادينلارين لوت اولدوغو حلدا نئجي وحشت و قورخو ياردار. (176)

­ ايندي محترم ويس قونسولخانادا يارانميش غله لمسيونوندا شدتله قاداغان اولوب کي کيمسه مسلمانلارا بوغدا ساتماسين (180)

­آمئريکانين ويس قونسولو دکتر شط مسيحي رئيس‌لرله بيرگه بير تهلکه‌سيزليک کميسيونو ياراديب و بئله بير اعلان وئريب‌دير:
ائرمني‌لر و آسوري‌لردن عيبارت تهلکه‌سيزليل کميسيونون طرفيندن شهرين عموم آسوي‌لري و ائرمني‌لرينه بو حؤکم وئريلير کي بوتاريخ‌دن سونرا هر نووعغارت، تالاماق، اوغورلوق، قتل و قالاباليق قطعي قدغان اولور....تموز آيي‌نين 9­ي، 1918 تهلکه‌سيزليک کاميسياسي‌نين رئيسي دوکتور شط

­بو کيتابين تحرير اولماسينين سببي
... ائله اولماسين 300 مين اهالينين ياريسيني اؤلدورب و ديگر ياريسي‌ني بير حالا سالماسينلار کي ديراي قالماقدانسا اؤلوم آرزو ائتسينلر... (183)

25 ايول 1918
بير سيرا اهلينين خواهيشي اساسيندا حکومت معاوني آقاي جيل الممالک و من آمئريکانين ويس قونسولخاناسيناسينا گئديب، بوگونه کيمي ديري قالميش اهالينين شهري ترک ائتمه‌لريني خواهيش ائتديک...
­ جناب ويس قوسول جوابدا مؤوضوع‌دان کنار دانيشديلار، اهاليني شهري ترک ائتمه‌سينله موافقت ائتمه‌ديلر..(188)
­ مهاجر مسيحي‌لر بير نفر مسيحي نظميه‌ني که مسلمانلار توخوناغا مانع اولوردو، گولله‌ايله اؤلدورموشدولر (189)

28 ايول 1918
ائرمني فدائيلري افشار قوشونونون 7­جي بؤلمه‌سينين رئيسي جناب حاجي عزيزخان اميرتومانا حؤرمتسيزليک ائديبئرو نئچه نفي توتوب پول ايستيرديلر.

آوگوست آيي‌نين 2 سي
عثمانلي آتديلاري يورشاه دروازاسيندان شهره داخيل اولدولار. او آندا يازيق مسلمانلارين حالي آدامدا رحم دوغوروردو، آغ ساققالار شادليق و سئوينجلريندن آغالييب، دهشتلي فاجعه‌لردن خيلاص اولدوقلاري اوچون يئره سجده ائديب شوکر ائديرديلر. سايير طبقه‌لر که چوخو ماتملي و عموميتله ستم چکميش و تالانميش‌ايديلار، آغلايا­آغلايا آغير تاثير ائديجي حاللا عثمانلي قوشونونو قرشيلاييب اؤزلريني اونلارين آتلارينين اياغي آلتدينا آتيرديلار. هر طرفدن آغلاماق سسي گليردي.... مسيحي‌لر بيرزاماناؤنجه شئيرليني تانيش اولدوقلاري مسلمانلارين ائوينه داشييب، يونگوول و قيمتلي شئيلريني اؤزلريله داشييميشديلار....(196)

دقيق عيارلامارا گؤره 300 مين اهاليدن 50 مين‌دن ايندي 50 مين‌دن آرتيغي قالماييبدير. 50 مين نفر آلدورولوب، 100 مين‌دن آرتيق يارالاردان و تضييق‌لردن فوت ائديبلر، بير عده يئرلي مسيحي‌لردن ده مهاجرت ائديبلر ... مادي خسارت 100 مليون تومنه کيمي محاسبه تخمين اولونور...(201)

4 آوگوست 1918
آوگوستون 3 نده شهرده قالان مسيحي جينايتکار (اشرار)دان نئچه‌سيني توتدولار اونکلاردان ايکيسي انقلابدا(!) نئچه نفري قتله يئتيرمک و مسلمان قاديني زرورلا توتوب آپارماغا ال وورموشدولار. آراشديرمالار و استنطاق‌دان سونرا 4 آوگوست‌دا ايکيسي‌ني ده توپخانا مئيدانيندا دار چکديلر.

­آوگوستون 15­ينده قوماندان قول اردو صلاح‌الدين بيک طرفيندن قاباخجادان خبر وئريلميشدي کي بوگون جامع مچيدينده ناماز قليناجاقدير. ناهار وختي علما و شهرين ساير عاليملري مچيد جامع ده حاضير اولدولار. آقاي شمس العلما امامت ائتديلر و جمعه نامازي برابر قليندي. سونرا اهل سنت علمادن آخوند محمد بالاوي طرفيندن عربي خطبه اوخوندو و داها سونر حاج آقا امين الشرع منبره چيخيب، عثمانلي سلطاني و ايران شاهي آدينا ويطابه اوخودو. (207)

9 اوکتيابر 1918 مجلس اتحاد اسلامين صدري حاجي ميرزا فضل‌الله آقا مجتهد اهالي‌ني مچيد جامع ده اهالي بيرليگه و عثمانلي‌له اتحادا چدعوت ائتدي. سحري گون د10 اولکتيابر عثمانلي اردوسونون اساس حيصه‌سي اورمونو ترک ائتدي. (219) دکابرين 5 ينده عثمانلي قوشونلاري‌نين قوانداني يوسف ضيا بيک ارورمونو ترک ائدير و بونونلا اورمودا داها هئچ عثمانلي قوشونو قالمير (225)

­ خسارتلر: باخماياراق کي ناموسي تجاوزلر حاقيندا يازماغا جماعت اوتانير آمما يئنه‌ده نئچي مينلردن آرتيق دير ... اؤلدورولنلر و اؤلنلر جمعا 200 مين نفره چاتير (230)

مارتين 29­و 1919 جو ايل معظم السلطنه‌نين 20 ياشلي جاوان اوغلو تيريک ترياک يئييب و نئچه ساعات فاصله‌ايله وفات ائتدي(237)
نئچه گون سونر شکاک کوردلرينين رهبري اسماعيل سميتقو اورمو اهاليسيني اورمويا هجوم ائتمي‌سي

29 آپريل 1921
­مرحوم عظيم السلطنه سردارين 7­8 ياشيندا بير قيزي وار. اسماعييل سميتقوون قارداشي احمد آقا ايستير اونو اؤزون نيکاح (عقد) ائتسين. بدراسلطنه مرحوم سردارين عيالي قيزين ياشي‌نين آشاغي اولدوغو اوچون رضايت وئرمير. بوگون محمد علي آقا شکاک‌ي مامور ائديب قويوبلار مرحوم سردارين ائوينه، هده قورخو و تفنگ گوجو‌ايله قيزي ايستيرلر و دئيرلر اؤزلري عقد ائديبلر.

1 ماي 1921
معلوم اولان عمرخان شکاکين ماموريتي گويا اهاليني گولله‌ايله اؤگدورمل دئيل. اونون ماموريتي بودور کي بو ولايتين بدبخت اهاليسين چوبوق (آغاج) آلتيندا له ائديب و نهايت شکنجه‌ايله اؤلدورسون.... نئچه نفر مدرسه‌يه گئدن طيفيل‌لري کوچه‌دن توتوب اونلاريدان اوبيريلر کيمي کتک وورورلار..(453(
يون آيي‌نين 10­ي 1921
­بوگون تمرآقا نين‌نين وغلو عبدالله بيگ اسماعيل آقا شکاکين اوغلو معظم السلطنه‌نين قيزيني عقد ائتدي. (6 ياشلي) بسيراللطان‌ين قيزني دا نير حاج بيگ‌ين اوغلو خان ابدال‌ين نؤکري صنعان آدلي بيريسي عقد ائديبدير. بوگونلر کوردلر اهالي‌دن چوخلو قيزلار آليرلار!(465)

مطلبين اولينده اشاره اولان کيمي اورمو و آذربايجانين غربينده باش وئرن حادثه‌لر چوخ طوفانلي بير روزگاردا باش وئريردي. 1918 جي ايلده اورمودا ائرمني و آسوري ياراقلي‌لاري سوي قيريمي آپارديقلاين دؤورده شمالي آذبايجانين ايلک استقلال دؤرو باشلاميشدي. غرب دؤلتلري بو دؤرده نئچه سناريو ايله ايشله‌ييرديلر. اونلاردان بيري روسيه‌ ايمپرياسي‌نين سابق اراضي‌لرينده عثمانلي ايمپرياسي‌نين داغيلماسيندان نتيجه‌لنن کيمي بير سيرا يئني مستعمره‌لر اله کئچيرمک ايدي. بلشويکلرين حربي موفقيت‌لرين و بؤيوک بريتانيانين هندوستان و مصر مستملکه‌لرينده آزادليق حرکاتي‌نين باشلاماسي، بو ايمپريانين حربي قوشون قوه‌لريني آزليغي ايله قارشيلاشديرير. بو سببدن بريتانيا هم کئچميش روس ايمپرياسي اراضي‌سينده و هم ايراندا اوزون­اوزادي پلانلاريني قيراغا قويوب، يئني آوانتوريستي پلانلاردان کنارا چکيلمه‌يه مجبور ائدير. مثل اوچون للويد جرج کابينه‌سي 1919 ين فورال آييندا تامسون‌ون باشچي‌ليق ائتديي ربي صيحه‌لرين باکيا داخيل اولدوغوندان تکجه 3 آي سونرا همان قووه‌لري آذربايجاندان چيخارمق قرارينا گلير. ايرندا ايسه اردشير ريپورترين نئچه ايللر حاضيرلاديغي سناريوون يعني ايراني ايرانلي بير ماريونت له اداره ائتمک آکتوئل‌لشير. گيلان دا سوسياليست شورا جمهوريتي اعلان اولماسي و شيخ محمد خياباني‌نين آذربايجان‌دا آزاديستان اعلان ائتمه‌سيده بريتانيا اوچون وضعيتي مرکب لشديرير. باشقا طرفدن روسيه‌ده بلشويک حاکميتي‌نين ايش اوسته گلمه‌سي ايراندا چار دؤروندن قالميش روس قوشون حيصه‌لرينده هم تکنيکي بازا باخيميندان و هم ساواش روحيه‌سي باخيميندان ايشلري چتينلشديدر و داها روس قوشون حيصه‌لري بريتانيا اوچون اوجوز باشا گلن و آسانليقلا اداره اوکلان گوج قووه‌سي دئيلديلر. بئله وضعيتده داها غربي آذربايجاندا مسيحي بير دؤلت يارداماق اوزاق و غير رئال بير سئودا کيمي گؤرونوردو. ارومو و اطراف شهرلرينده 6 آيليق حدسيز اندازه سيز جينايت‌ اونو تؤره‌دنلره يالنيز تاريخين ان قارانليق و قانلي صحيفه‌لرينين مؤلفي کيمي ثبت اولدولار. آمما بو جينايتکارليقلار و سوي قيريملاردان گؤزله نيلن نتيجه‌يه يعني اهاليسي قتل عام اولموش تورک توپراقلاريندا ائرمني ­آسوري دؤلتي ياراداماغا نائيل اولماديلار.

حربي غلبه: حربي مقاومتي سينديرب، ايسته‌ديي مقاوله‌ني تحميل ائتمک (ايران عراق محاربه سي، ايران روس محاربه لري)
اقتصادي غارت:
ياشاييش منطقه‌لريني اله کئچيرمک: (چيخماق اجازه سي اهليه ئريلمير، جنسي تجاوزلر، وارلي کارلي آداملار و جمعيت‌ده ايکون رولو اوينايان روحاني‌لر، تاجيرلر، آغ ساققالالري سيرادان چيخارماق)
گوناهسيز کوتله و جينايتکار رهبرلر (امئريکا ويتنام‌دا، شوروي افغانستان دا)
کنترل اولمايان کوتله و گوناهسيز رهبرلر (فوتبال مسابقه‌لرينده، انقلابلاردا بير ايکي گونده باش وئرن حاديثه‌لر، پاسبان اؤلدورمک، سومقائيت حاديثه‌لري)

بوردا هدف اهالينين هئچ بير يازيلي قايناقدا ثبت اولمادان، دونيانين خبري اولمادان شرطسيز و فيزيکي محو الماسي ايدي. (9 پارچا کندين ائرمني‌لره وئريلمه‌سي) بو نوعدن اولان پروژه‌لرين تاييني بيز تايخ ده قيبريس ده، يئرواندا، زنگه زروردا و سون ايللرده بوسني‌ و کوسووادا شاهيدي اولدوق. آمما هئچ بير حالدا بؤيوک بير بؤلگه‌ده اهالينيني 3 ده ايکيسي‌نين ممه ييندن پپه يينه قدر قتل عامي‌نين نمونه سي‌نين بلکه رواآندادا گؤرمک اولار.

آذربايجان قلمي تهران سيلاحي قارشيسيندا

اون (10) تاريخي حاديثه

آذربايجان­ين يادداشيندا، سون 258 ايلليك بير دؤورو احاطه ائدن تاريخ، بوگونكو آذربايجاني تايماق اوچون غيرعادي بير اهميته ماليك دير. بو دؤرون حاكيم روحونو اؤزونده سيموللاشديران حاديثه­لرين نئچه سيني بوردا سادالاماق اولار:
نادرشاه اووشارين اؤلومو (24 يون 1747
فتحعلي شاه قاجارين آذربايجان استقلالينا سون قويماسي (1798)
آذربايجانين شيمالي خانليقلارينين روس اسارتينه توش گلمه­سي وآذربايجان اراضي بوتؤولويونون پوزولماسي (1812 دن باشلاياراق)
تبريزده ايرانين ايلك مطبعه­سي­نين ايشه باشلاماسي (1817)
شيمالي آذربايجاندا «اكينچي»نين نشره باشلاماسيله آذربايجاندا معاصير تورك ديللي مطبوعات­ين يارانماسي (22 ايول 1875)
جمعي 6 سونرا، ميرزا محمد طاهر تبريزي­نين استانبولدا «اختر» قازئتي­ني تأسيس ائتمه­سي (1876 جي ايلين يانوار آيينين 13-ي)
آذربايجانين فكري و حربي رهبرليگي آلتيندا باش وئرميش مشروطه اينقيلابي (1906)
شيمالي آذربايجاندا اسلام عالمينين ايلك جومهوريتي­نين يارانماسي (28 ماي 1918)
فارس ارتيجاسي نين آذربايجاني محو ائتمك قصد­يله ايراندا حربي حوكومت چئوريليشي (20 مارت 1920)
اون بيرينجي (11-جي) جي قيزيل روس اوردوسونون شيمالي آذربايجانا حربي باسقي­سي (28 آپريل 1920)


اشاره اولان حاديثه­لرين آرديجيليغينا ديقت ائدركن اونلارين منطقي تسللسولونو ده گؤرمك اولور. يعني قيزغين سياست مئيدانيندا گئري اوتورماغا مجبور اولان آذربايجان ميلتي، مطبوعات اوجاقلاري كيمي موهوم مدنيت سنگرلريني قوروب مؤحكملنديرمه­يه اوز گتيرير. «يا باشقلارينين توپراغيني فتح ائت يا يادلارين استيلاسينا دوشمه­يه حاضير اول»- دونيا سياستي­نين ده­يشيلمز قايداسي اولان عصيرده، نادرشاهين اؤلومو ايله آذربايجان توركو همداندان دربنده كيمي ياييلان تاريخي ارضي­سينه گئري چكيلير. بوتؤو آذربايجان استقلاليتي 51 ايل دوام ائسه ده، فارسيستاني اشغال ائده بيلمه­ين اورمو افشارلاري اؤزلريندن گوجلو قاجار توركلرينه مغلوب اولورلار. هم شاه خطايي و هم نادرشاه اؤز گوجلريني و مشروعيتلريني آذربايجاندان آلمشديلارسا، قجرلر اؤز حاكميتلريني آذربايجانين مغلوبيتي قاني اوزرينده قورورلار و طبيعي دير كي داها روس اردوسو قاررشيسينا الي بوش چيخمالي اولورلار. معلوم فاكتديركي شيمالي آذربايجانين روس استيلاسينا توش گلمه­سينده آذربايجاندا آنتي قجر احوال روحيه­نين بؤيوك رولو اولموشدور. ساده جه اشاره ائديم كي ايران روس موحاريبه­لري كيمي تاريخه دوشموش سيلسيله ساواشلارين بيرنجي و ايكينجيسي­نده، روس قوشونلاري­نين عالي حربي كامانداني (عالي نظامي فرماندهي) ائله فتحعلي­شاهين مغلوب ائتديگي محمدقولوخان افشار اورمولونون ايكي سرداري­نين عؤهده­سينده ايدي.

قجر سلاله­سي نين حاكميت اولدوزو پاريلداماميش، سولماغا باشلايير 51 ايلليك استقلايتي­نين مغلوبيتيني و شيمالي خانليقلارين روس اسارتنيه دوشمه­سينده آلديغي يارالاريني سيغاللايان آذربايجان، بيرداها آزاد بير حياتا چاتماغا آشاغيدان و ميلي مدنيتيني برپا ائتمكله باشلايير، ائله كي آذربايجان:

الف. مغلوبيتدن 19 ايل سونرا ايلك مطبعه و اوندان سونرا كيتاب و مطبوعات نشرينه باشالايير
ب. 89 ايلليك بير دؤورده ميللي مدنيت­ين برپاسي و فيكري اينتيباه دؤورونو اؤتركن موستقيل واحيد آذربايجانين پايتختي اورميه­ني فتح ائتميش قجرلره قارشي مشروطه اينقيلابين رهبرليگ ائديرلر.
ج. 99 ايل تبريز مطبعه­سينين يارانماسيندان و «اكينچي» نين نشره باشلاماسيندان 43 ايل سونرا شيمالدا روس اسارتينه سون قويوب، دموكراتيك جمهوريت يارانير.
د. 14 ايل اينقيلاب و اينقيلابي بحراندان سونر فارس استيلاسي جنوبدا و 23 آي آزادليق و استقلادان سونرا روس اسارتي شيمالدا برپا اولور. بو ايكي فاجعه­نين آراسيندا جمعي 39 گون فاصله وار.


بوگون بيز نادرشاه اووشارين اؤلوموندن 258 و بوتؤو آذربايجانين مغلوب اولماسيندان 207 سنه سونرا، آذربايجانين بوگونكو دورومون باشا دوشمك اوچون بو حاديثه­لره ديقتله باخمالي­ييق.

اولجه نادرشاه اووشار دؤورونده، او زامانين قايدالارينا تابع اولاراق، آذربايجان توركلريني بوتون ايرانا حاكيم و هيندوستان فتوحاتيندا گؤروروك. سني – شيعه و اونونلا آذربايجانلي – عثمانلي ضيديتلرينه سون قويماغا چاليشان نادرشاه شوبهه­لي بير طرزده قتله يئتيريلديگيندن سونرا، آذربايجان، شيمال­لي – جنوبلي 51 ايلليك، استيقلال دؤورونو ياشايير. اشغال ائديب، اشغال اولماماق شرايطينده ياشانان استقلادان سونرا مشترك مغلوبيتي تجروبه ائدن آذربايجان، ايكي­يه پارچالانيب و هر ايكي طرفده چوخ ضعيفله­نميش بير اسارت حياتي سورمه­يه باشلايير. سيموليك معنالا دولو اولان؛ بير-بيرينه ياخين بير زامان بؤلومونده هر ايكي تايدا هم اينقيلاب اولور و هم آزادليق و دموكراسي تجروبه­لري الده اولور. قيصا بير حاكميت و دموكراسي دؤورونون آردينجا مغلوبيت و يئني اسارت دؤورو باشلايير. بو اسارت دؤورو شيمالدا 71 ايل سورور و 1991 ده شيمالي آذربايجانين ايستيقلاليتي برپا اولانا كيمي دوام ائدير. جنوبدا هله 85 ايلدير كي بيز تاريخيميزين ان اوزون سورموش اسارتيني تجروبه ائديريك. باشقا سؤزله آذربايجان سون 258 ايلده، غلبه، ميللي آزادليق، مغلوبيت، ميللي اسارت و مدني حاضيرليق دؤرلريني كئچميشدير و بو مدني تداروك دؤورونده قلم و مطبوعاتين چوخ پارلاق بير رولو اولموشدور.

بو فنومثمنه بير معاصير دؤوردن بير مثال كيمي شهريارين «حيدرباباي سلام» پوئماسي اطرافيندا يارانميش كولتورل ميللي هيجان دالغالاري­نا اشاره ائتمك اولار. 1946 جي ايلده ميللي حوكومتين مغلوبيتيله ميللي غورو حيسي­ني لكه­لنميش گؤرن آذربايجان­ين هم ضيالي­لاري و هم كوتله­سي، استاد شهريارين بو مجموعه­سيني بير ميللي دايانيشما بايراغي كيمي باشلاري اوسته قالديريرلار. همين مسئله يعني كولتور و قلمين، سيلاح زورو قارشيسيندا اويناديغي رول، آذربايجان تاريخينده دائما تكرار اولان ترجيع بند كيمي آرايا چيخير.

يوخاريدا قيصاجا اشاره اولان حادثه­لرين، آذربايجان ميلتي­نين بوگونكو ياشاييشينا سالديغي كؤلگه­ني گؤرمك چتين دئيل­دير: بوگونكو آذربايجان­­ هم شيمالدا و هم جنوبدا باشدان كئچيرديگي تاريخي حاديثه لرين ايزليني داشيير. ائله 1920 ده ايراندا آذربايجانا قارشي حياته كئچيريلن «ايران نوين» پروژه­سي آذربايجان­ين آزادليق و دمكوكراسي احتيراصلاريني كنترول آلتينا آلماق مقصديله حياته كئچيريلمه­يه باشلادي. ايراني مونو كوكتورل و مونو ائتنيك بير جمعينته چئويرمك مقصديله «بير آللاه، بير ديل، بير بايراق بير ميلت» پروژه سي باشلادي.

بير ديللي مونو ائتنيك ايران يارداماق پروژه­سي 85 ايلدير كي اجرا اولماقدادير. 85 ايلدير كي، آذربايجانلي، اؤز اوشاغينا ايسته­ديگي آدي قويماق، اؤز ديلينده تحصيل سيتسمي الماق و حتي دونياسيني دگيشيندن سونرا، اؤز ديلنده يازيلميش بير قبير داشي آلتيندا اويماقدان محروم­دور.

ايرانا مدرن تئاتر بخش ائتميش آذربايجانين اؤز ديلينده اولان تئاترلاري چوخدان باغلانيب، حتي محتشم تئاتر بيناسي ديناميتله پارتلاديريليبدير. 1945 جي ايلده آذربايجانين ميللي حوكومتي­ تأسيس ائتدي­يي تبريز ونيورسيته­سينده آذربايجان توركجه­سيندن باشقا هر ديلده حتي اپرانتو ديليني اؤيرنمك اولار.

ايران، اسلام دينيندن اكسترم بير روايتله، بوتون انسانلارين حاقلاريني تاپتالايان دونيايه تئررور و وحشت صادر ائدن بير اؤلكه­دير. اسستحصال يئرينه نفت ساتماقدان گلن پوللاري تپه دن ديرناغا كيمي فاسيد بير سيستمده بير سيرا آداملار آراسيندا پاي – پوشك ائتمك و اهالي­ني دؤولتي و غير دؤلتي ناركو مافيانين گيروونا وئرن بير سيستم بو 85 ايلين نتيجه­سي­دير. اهالينين آراسيندا عنعنوي اخلاق سيستمي تام پوزولوب و اونون يئرينه دونيا اخلاقي باخيمدان ان فاسيد و غير ساغلام جمعيتي آلميشدير.

آذربايجانلي­لار و سايير غيرفارس ميللتلره قارشي مدني (كولتورسل) سوي قيريمي هم شاه رژيمي و هم اسلام رژيمي طرفيندن سيستماتيك بير طرزده حياته كئچير و فارس صيالي­لارين بير چوخو بو سوي قيريميني يا پاسيو سوسماقلاريلا تأييد ائديرلر يادا بيرباشا آكتيوجه­سينه بو سوي­قيريمي­نين مودافعي رولونو عؤهده­لرينه گؤتورورلر. بو ضيالي­لار و اؤزونو «ايران» آدينا منسوب ائتميش بير چوخ فارس سياسي قووه­لر، غير فارس ميللتلرين بو سوي قيريمي قارشيسسيندا گؤسترديكلري مقاويمت­ي خاريجي توطئه­لرين محصولو اعلان ائديرلر. آيدين دير كي، مسئله­ني بو كوبودلوقلا يالنيش بير آچي­دان (پرسپكتيودن) گؤرمك، حاكميت­ين بو ميللتلري ازمك سياستيني اعمال ائتمك اوچون داها يئني بهانه­لر وئرير.

عومومي سياسي بحران، ايراني بير يول آيريجيندا قويموشدور: دموكراتيك­لشمك يا گوندن-گونه دونيا سياست خريطه­سينده تكلشيب، سايير دونيادان تجريد اولماق.
ايران و اونو احاطه ائتميش بؤلگه­نين بير پارا اساسي بحرانلاريني نظره آلاراق، بو را ياشايان انسانلارين ياشاييشلاريندا راديكال بير ياخشيلاشما الده ائتمك اوچون بير پارا مسئله­لرين حلي قاچيلماز گؤرونور:

قادينلارين كيشي­لرله برابر حاقلاري تأمين اولمالي­دير. برابر امك قارشي­سيندا برابر معاش و سياسي قدرتن ياريسي قادينلار اوچون تضمين اولونمالي­دير. باشقا سؤزله «معاشين هاميسي و قدرتين ياريسي»
بوتون ميللتلر و ميللي قوروپلارين وارليغي (اكسيستنسي) اولدووقلاي كيمي قبول اولونمالي­دير. قدرت صاحيب­لرينين هوسلري اساسيندا باشقا ميللتلرين آسيمله ائديليب محو اولمالاريندان قوندارما «ميلت»لر ياراتماق پروژه­لري دايانديريلمالي­دير. نئچه مدنيتلي و نئچه ميللتلي اؤلكه­لرين ميللي، ائتنيك و كولتورل خريطه­سيني ده­ييشديرمه­يه دايير جهدلر، لغو اولمالي­ديرلار.
بؤلگه­ده مؤوجود اولان رسمي سرحدلر، بو و يا ديگر اؤلكه­نين خئيرينه ده­ييشديريلمه­دن اهالي­نين گل-گئدي، و اونلارين اقتصادي - مدني مناسبت­لريني راحاتلاشديرماق اوچون تدريجي پلانلار اساسيندا شفافلاشمالي­ديرلار.
بوتون بؤلگه­ده عموم بشري ديرلر و او جومله­دن انسان حاقلاري يئرلي قانونلاردان اوستون ساييلمالي­دير.
ايران، سايير بؤلگه دؤولتلري و دونيا اجتماعيتيله هارمونيك مناسبتلر ياراتمالي، قونشو و دونيا ميللتلري و دؤلتلري سيماسيندان دوشمن اوبرازي يارتمامالي­دير.

يوخاريدا كي شرطلرين يئرينه يئتيريلديگي حالدا، 35 مليونلوق گونئي آذربايجان ميلتي، ايراندا ياشايان سايير ميلتلرله بيليكده بير فدراتيو و دومكراتيك اؤلكه چرچيوه­­سينده فاناتيزم و دسپوتيزمدن اوزاق بير اؤلكه­نين يارانماسيندا اشتراك ائده­جكدير.

يوخاريدا اشاره اولان تاريخي عنعنه يه اويغون اولاراق، 85 ايل تهران رژيمي اسارتينده ياشايان آذربايجانين جنوب حيصه­سي، قيزغين مدني (كولتورل) سفربرليك دؤوورونو باشدان كئچيرير. سون ايللرده؛ موختليف آدلار آلتيندا، كيچيك و اورتا مقياسلي رنگارنگ پروفيل­لي مطبوعات اورقانلارينين سايي بعضا 100-ي آشميشدير.

سون ايللرده معاصير تئله- كامونيكاسيا اينقيلابي عوجوباتيندان، ايمكانسيز آذربايجان اوپوزيسيونو سون درجه­ده فايدالانميشدير.

موسيقي و تئاتر قوروپلاري اهميتلي بير مقياسدا آمما غير رسمي شكيلده چاليشماقداديرلار. هر ايل يون آيي­نين اورتاسيندا مليوندان آرتيق آذربايجانلي، افسانه­وي تاريخي شخصيت اولان بابكين دوغوم گونونو قئيد ائتمك اوچون اونون آديني داشايان قالايا توپلانيرلار. مينلرله شاعير، موسيقي­چي و هر جور ساز و سؤز اوستادلارينين بؤيوك مانيفستايونو كيمي كئچيريلن بو ايلليك قورولتايدا، مطبوعات و مئديا آداملارينين دا رولللاري اهميتلي و حتي تعيين ائديجي­دير. سياست مئيدانيندا مين-بير تهلوكه و قدغن­لرله قارشيلاشان آذربايجان، صاباحا گئدن يولونوداخيلده و خاريجده ياراتديغي مطبوعات و مئديا اورقانلاري ضياسيلا ايشيقلانديرير.

سكسان بئش (85) ايلليك ميلل ظولمون آغيرليغينا دؤزن گونئي آذربايجانين موقاويمت سنگرلري­نين آدلاري بوگون «اكينچي» و «اختر» يئرينه؛ «وارليق»، «نويد آذربايجان»، «سايان»، «يول»، «اؤيرنجي» و بو كيمي آدلانير. تهران رژيمي­نين كنترولوندان تام كناردا فعاليت ائدن آوروپا و آمئريكادا فعاليت ائدن آذربايجانلي تشكيلاتلارين ياراتديقلاري مئديا اورقانلارينين دا روللاري، آذربايجانا سو هاوا كيمي لازيم اولان سربست اينفارماسيا دؤورويه­سينده دانيلمازدير.

آذربايجان برداها اؤز اينتلكتوئل قووه­سيني آنتي دموكراتيك قووهلر قارشيسيندا سفبر ائتميشدير.

آغاز كار

پستچي وبلاگ آزاد براي بحث چند جانبه و مستقيم
من در اين وبلاگ امر انجام يك گفتگوي چند جانبه پيرامون مسئله موقعيت فرهنگهاي محكوم ايران را پي خواهم گرفت. بحث در اين موضوع براي من تازگي ندارد اما انتقال بحث به ساحت مدرن وبلوگ براي من امري تازه و جالب است. امكان گفتگوي مستقيم با صاحبان نظرات موافق و مخالف براي من از تازگي و جذابيت زيادي برخوردار است. در پاسخ به كنجكاوي احتمالي اولين مراجعان اين وبلوگ بگويم كه بحث پيرامون سرنوشت ملتها و فرهنگهاي محكوم در ايران و مقايسه آنها با نمونه هاي مشابه در ديگر نقاط جهان در همين ياداشتهاي اوليه مطرح خواهد شد.زبان ياداشتها تركي و فارسي خواهد بود و امر انتخاب زبان بسته به موضوع خواهد بود. تا بعد